Menu Close

Apie skyrių

Skyriaus pagrindiniai tikslai:

 • Sudaryti sąlygas asmeniui(-ims) mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi, savišvietos, saviraiškos poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų kompetencijų.
 • Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, teikiant socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas.

Skyriaus funkcijos:

 • rengia kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • koordinuoja metodinę veiklą, teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms, pedagogams, bei  bendradarbiauja diegiant metodines naujoves;
 • sudaro galimybes švietimo darbuotojams skleisti pedagoginę patirtį: organizuoja gerosios patirties sklaidos seminarus, pedagogų ir jų ugdytinių darbų parodas ir t. t;
 • organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu;
 • organizuoja Trečiojo amžiaus universiteto senjorų veiklą;
 • atlieka pretendentų į valstybės tarnautojų (ir kitas) pareigas  užsienio kalbų mokėjimo (užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymas) testavimą;
 • organizuoja rajoninius, zoninius, respublikinius renginius mokiniams (olimpiadas, konkursus, parodas, paskaitas, vasaros užimtumo ir poilsio stovyklas ir kt.) bei rajono atstovų dalyvavimą zoniniuose, respublikiniuose renginiuose;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės, regiono, šalies bei tarptautinius projektus;
 • dirbdami pagal atviro darbo su jaunimu principus, kuria sąlygas prasmingai leisti laisvalaikį Radviliškio rajono jaunimui (14–29 m.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content